Παίρνουν 25 άτομα στην Τράπεζα της Ελλάδος – Κάνε αίτηση τώρα

Νέες θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει στην Τράπεζα της Ελλάδας… Πρόκειται για μια πολύ καλή περίπτωση για κόσμο που ψάχνει να εργαστεί αυτή τη περίοδο. Συγκεκριμένα, έχουν ανοίξει 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων της. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο […]

Παίρνουν 25 άτομα στην Τράπεζα της Ελλάδος - Κάνε αίτηση τώρα

Νέες θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει στην Τράπεζα της Ελλάδας…

Πρόκειται για μια πολύ καλή περίπτωση για κόσμο που ψάχνει να εργαστεί αυτή τη περίοδο.

Συγκεκριμένα, έχουν ανοίξει 25 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τις ανάγκες Υπηρεσιακών Μονάδων της.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από τη Συμβουλευτική Εταιρεία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού «Stanton Chase», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: Προκήρυξη 1/2024.

Αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://apply.smartcv.co/stanton-chase-athens/ από την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024 μέχρι και την Τρίτη 30 Απριλίου 2024.

Τι χρειάζεται να διαθέτετε για τις θέσεις εργασίας

  1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
  2. Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (AEI) Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
  3. Ασφαλισμένη εργασιακή προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ειδικότητας, με ελάχιστη διάρκεια όπως αναγράφεται παραπάνω κατά περίπτωση, η οποία θα έχει αποκτηθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ανά Κωδικό Θέσης.
  4. Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας, προσηκόντως αποδεικνυόμενη, ιδίως για την αγγλική γλώσσα από την κατοχή σχετικής πιστοποίησης επιπέδου C2 ή πτυχίου από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο.
  5. Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  6. Οι άνδρες υποψήφιοι κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές

Όσοι επιλεγούν θα απασχοληθούν δοκιμαστικά για χρονική περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της οποίας, και εφόσον η υπηρεσία τους κριθεί ευδόκιμη, θα ενταχθούν με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Πώς θα κάνετε αίτηση για τις θέσεις

Η Τράπεζα επικουρείται κατά τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων από τη Συμβουλευτική Εταιρεία σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού «Stanton Chase», μέσω της δημοσίευσης σχετικών αγγελιών εργασίας από την Εταιρεία στον ακόλουθο σύνδεσμο, εδώ.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η επιλογή θα γίνει από την Τράπεζα, επικουρούμενη στο έργο της από την εταιρεία «Stanton Chase».

Αναλυτικά οι θέσεις εργασίας

Δείτε ΕΔΩ και τις 25 θέσεις εργασίας που έχουν ανοίξει.