Δώρο Πάσχα 2024: 350 ευρώ σε νέα κατηγορία δικαιούχων

Όσον αφορά το Δώρο Πάσχα 2024 αξίζει να αναφέρουμε ότι έρχεται μέσα στο επόμενο διάστημα μια νέα κατηγορία δικαιούχων, η οποία θα λαμβάνει συνολικά 350 ευρώ.

Δώρο Πάσχα 2024: 350 ευρώ σε νέα κατηγορία δικαιούχων

Όσον αφορά το Δώρο Πάσχα 2024 αξίζει να αναφέρουμε ότι έρχεται μέσα στο επόμενο διάστημα μια νέα κατηγορία δικαιούχων, η οποία θα λαμβάνει συνολικά 350 ευρώ.

Από εκεί και πέρα να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δίνεται το συγκεκριμένο δώρο Πάσχα στους δικαιούχους.

Τέλος, η εν λόγω ΚΥΑ υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Αθανάσιος Πετραλιάς και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Στυλιανίδη.

Δώρο Πάσχα 2024 έως και 350 ευρώ – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Έκτακτο δώρο Πάσχα ύψους 350 ευρώ θα χορηγηθεί ορισμένες κατηγορίες ανέργων.

κτακτο δώρο Πάσχα ύψους 350 ευρώ θα χορηγηθεί σε ορισμένες κατηγορίες ανέργων ναυτικών, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η εν λόγω ΚΥΑ υπογράφηκε από τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Αθανάσιος Πετραλιάς και τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Χρήστο Στυλιανίδη.

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται πως: «Για τις εορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων έτους 2024 παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση υπό τη μορφή βοηθήματος από τον προϋπολογισμό του Οίκου Ναύτου έτους 2024 (Κ.Α.Ε. 0652), στις αναφερόμενες στις διατάξεις των παρ. 2 έως 5 κατηγορίες ανέργων ναυτικών. Το ύψος αυτής καθορίζεται:

 • για τις εορτές του Πάσχα 2024 σε 350 ευρώ, για τους δικαιούχους ναυτικούς. 
 • για τις εορτές των Χριστουγέννων 2024 σε 400 ευρώ, για τους δικαιούχους ναυτικούς». 

Προϋποθέσεις 

Οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης οφείλουν να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν συνολική θαλάσσια υπηρεσία μεγαλύτερη από πέντε χρόνια, από την οποία 10 μήνες τουλάχιστον μέσα στην τελευταία, πριν από την 5η Μαΐου 2024 τριετία ή 21 μήνες συνολική θαλάσσια υπηρεσία κατά την τελευταία, πριν από την 5η Μαΐου 2024, πενταετία.
 • Έχει μεσολαβήσει, από την τελευταία απόλυσή τους και μέχρι την 5η Μαΐου 2024, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από 30 ημέρες και μέχρι 24 μήνες (δηλαδή ανεργία από 05-05-2022 έως 05-04-2024).
 • Είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανέργων του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) και έχουν κάρτα ανεργίας, η οποία εκδόθηκε από την ημέρα της τελευταίας απόλυσης του/της ναυτικού και μετέπειτα.
 • Δεν λαμβάνουν σύνταξη ή δώρο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή βοήθημα οποιασδήποτε άλλης μορφής κατά τον χρόνο της καταβολής και δεν προστατεύονται από άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορέα. Τα επιδόματα μητρότητας και ανεργίας του άρθρου 19 παρ. 4 του π.δ. 894/1981 (Α’ 226) και του π.δ. 228/1998 (Α’ 176), όπως ισχύει σήμερα, καθώς και η επιδότηση σπουδαστών σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3627.1/01/2005 (Β’ 89) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, δεν θεωρούνται βοήθημα άλλης μορφής.
 • Δεν έχουν επιδοθεί σε άλλη βιοποριστική απασχόληση μετά την αναγραφομένη στο ναυτικό τους φυλλάδιο τελευταία απόλυση ή την αναγραφόμενη στο διαβατήριό τους ημερομηνία εισόδου στη Χώρα.
 • Δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Η συνδρομή των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α’ και β’ ελέγχεται από το ναυτικό φυλλάδιο. Όταν χορηγείται άδεια υπολογίζεται ο χρόνος που αναγράφεται σε ναυτικό φυλλάδιο και σε περίπτωση μη συγκεκριμένης τέτοιας εγγραφής λαμβάνεται υπόψη σχετική ενημέρωση της οικείας Λιμενικής Αρχής απόλυσης.

Ποιοι δικαιούνται επίσης την οικονομική ενίσχυση 

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται να λάβουν επίσης οι παρακάτω κατηγορίες ανέργων ναυτικών:

 • Ναυτικοί που πάσχουν από χρόνιο νόσημα το οποίο τους/τις έχει καταστήσει ανίκανους/ανίκανες για οποιαδήποτε εργασία, εφόσον έχουν πάνω από πέντε χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
 • Ναυτικοί άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας Γ.Ε.Ν.Ε. που απολύθηκαν από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την 5η Νοεμβρίου 2023, εφόσον έχουν τουλάχιστον δύο χρόνια συνολική θαλάσσια υπηρεσία.
 •  Άνεργοι ναυτικοί εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο Γ.Ε.Ν.Ε., που επιδοτήθηκαν κατά τις διατάξεις του π.δ. 228/1998 (Α’ 176), για ένα τρίμηνο (03 μήνες) τουλάχιστον μετά την 5η Μαΐου 2023 και έκτοτε δεν ναυτολογήθηκαν για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα.

Ως τελευταία ημέρα απόλυσης του ναυτικού για τον σκοπό της παρούσας θεωρείται η ημερομηνία μέχρι την οποία ο ναυτικός δικαιούται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μισθό ή αποζημίωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης χορήγησης άδειας καθώς και τυχόν αποζημίωση για ασθένεια, απώλεια του πλοίου, εκποίηση σε Δημόσιο πλειστηριασμό ή αποβολή ελληνικής