Επίδομα 400 ευρώ από τη ΔΥΠΑ – Χιλιάδες δικαιούχοι στην Ελλάδα

50.000 άτομα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε προγράμμα της ΔΥΠΑ που θα προσφέρει επίδομα της τάξεως των 400 ευρώ.

Επίδομα 400 ευρώ από τη ΔΥΠΑ - Χιλιάδες δικαιούχοι στην Ελλάδα

Όπως φαίνεται το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ θα ξεκινήσει έως τα μέσα Ιούνιου, με χιλιάδες ανθρώπους ως συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα θα αφορά 50.000 δικαιούχους, οι οποίοι ωστόσο θα είναι 50-50 εργαζόμενοι και ανέργοι, ισόποσα διαχωρισμένοι.

Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με το επίδομα των 400 ευρώ εστιάζει στις πράσινες δεξιότητες και θα πάρει στο κάθε συμμετέχοντα περίπου δύο μήνες διάρκεια.

Επίδομα 400 ευρώ από τη ΔΥΠΑ – Χιλιάδες δικαιούχοι στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 80 ώρες κατάρτισης που θα πληρώνονται 5 ευρώ ανά ώρα. Θα υπάρχει επιμερισμός σε 12 ώρες δια ζώσης και τις υπόλοιπες 68 ώρες εξ αποστάσεως κατάρτιση. Στη δεύτερη περίπτωση θα χρησιμοποιείται ειδική ψηφιακή πλατφόρμα. Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να έχει γίνει εντός δύο μηνών.

Κάθε εργαζόμενος που ολοκληρώνει το πρόγραμμα της επιλογής του και συμμετέχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης, λαμβάνει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή συνολικά 400 ευρώ μικτά.

Σκοπός του έργου, είναι η αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων ανέργων και εργαζομένων μισθωτών του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τις δεξιότητες που απαιτούνται από τις σύγχρονες τάσεις στους χώρους εργασίας και η βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας των ωφελουμένων, όσο και η διατήρηση θέσεων εργασίας και δημιουργίας νέων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το αντικείμενο της κατάρτισης, αναφορικά με τις «πράσινες» δεξιότητες, επιμερίζεται σε 13 τομείς:

1.Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση πόρων προς την αειφόρο ανάπτυξη

2. Σχέδια δράσης, επιχειρηματικά σχέδια και διοίκηση επιχειρησιακών μονάδων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας

3. Περιβαλλοντική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Διακυβέρνηση

4. Αναβάθμιση Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Υιοθέτηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στον Αγροτικό Τομέα

5. Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για τον Μετασχηματισμό του Κτηριακού Τομέα σε Μηδενικού Ενεργειακού Αποτυπώματος

6. Γεωπληροφορική και ψηφιακές γεωχωρικές τεχνολογίες στην άσκηση της γεωργίας και στην προστασία του περιβάλλοντος

7. Αμπελουργία εγκατάσταση και διαχείριση αμπελώνα

8. Έξυπνες και αειφόρες μετακινήσεις, ηλεκτροκίνηση

9. Κυκλική Οικονομία

11. Περιβαλλοντική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

12. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

13. Διαχείριση Αποβλήτων.